1/60 s, F3.6, ISO 64
1/60 s, F3.6, ISO 64
1/90 s, F3.6, ISO 100
1/90 s, F3.6, ISO 100
1/250 s, F3.6, ISO 64
1/250 s, F3.6, ISO 64
1/125 s, F3.6, ISO 64
1/125 s, F3.6, ISO 64
1/125 s, F3.6, ISO 64
1/125 s, F3.6, ISO 64
1/180 s, F6.7, ISO 64
1/180 s, F6.7, ISO 64
1/180 s, F3.0, ISO 64
1/180 s, F3.0, ISO 64
1/45 s, F6.7, ISO 64
1/45 s, F6.7, ISO 64
1/60 s, F6.7, ISO 64
1/60 s, F6.7, ISO 64
1/45 s, F6.7, ISO 64
1/45 s, F6.7, ISO 64
1/90 s, F3.6, ISO 64
1/90 s, F3.6, ISO 64
1/90 s, F3.6, ISO 64
1/90 s, F3.6, ISO 64
1/125 s, F3.0, ISO 64
1/125 s, F3.0, ISO 64
1/90 s, F3.0, ISO 64
1/90 s, F3.0, ISO 64

Alois Marhoul - Oslava 55. narozenin